Индекс валути

Австралийски долар | Канадски долар | Китайски юан | Швейцарски франк | Евро | Британска лира | Японска йена | Турска лира | Щатски долар

Последвайте currencyguide.eu

Реклами

Евро банкноти: Обща информация


Бързи връзки към банкнотите:
Нова серия Еуропа:
Пет Евро нова банкнота Десет Евро нова банкнота Двадесет Евро нова банкнота Петдесест Евро нова банкнота Сто Евро нова банкнота Двеста Евро нова банкнота

Първа серия:
Пет Евро банкнота Десет Евро банкнота Двадесет Евро банкнота Петдесест Евро банкнота Сто Евро банкнота Двеста Евро банкнота Петстотин Евро банкнота

Еврото е въведено на 1 януари 1999 г. Тогава то става валутата на над 300 милиона души в Европа. През първите три години то е „невидима валута“ - използва се само за счетоводни цели, например при електронните плащания. Като пари в брой еврото е въведено едва от 1 януари 2002 г., когато то заменя при фиксирани обменни курсове банкнотите и монетите на националните валути като белгийския франк и германската марка.

Днес Евро банкнотите и монетите са законно платежно средство в 18 от 28-те държави-членки на Европейския съюз, включително отвъдморските департаменти, територии и острови, които са част от или асоциирани към държави от еврозоната. Тези държави образуват еврозоната. Малките държави Монако, Сан Марино и Ватиканът също използват еврото въз основа на официално споразумение с Европейската общност. Андора, Черна гора и Косово също използват евро, но без официално споразумение.

Циркулация на Евро в Еврозоната

Евро банкнотите (и монетите) са в свободно обращение в еврозоната главно поради туризма, деловите пътувания и презграничното пазаруване. В доста по-ограничена степен националните банкноти също са „пътували“ през границите преди въвеждането на еврото и след това е трябвало да бъдат връщани до емитиралата ги централна банка, предимно чрез системата на търговските банки. При еврото такова връщане не е необходимо. Все пак, тъй като големи количества Евро банкноти не остават в държавата, където са емитирани, а преминават в други използващи еврото страни и биват похарчени там, централните банки трябва да ги преразпределят, за да избегнат недостиг на банкноти в една държава и излишък в друга. Тези масови трансфери са централно координирани и финансирани от ЕЦБ.

Пари брой: незаменим и рентабилен платежен инструмент

Позицията на Евросистемата по отношение на различните платежни инструменти е неутрална. Въпреки това, гладкото и ефективно функциониране на платежните системи изисква комбинация от инструменти с различни характеристики и предимства. Паричните средства са най-широко използвания инструмент за плащане на дребно в еврозоната, където около 800 милиарда са в обращение.

Като платежен инструмент парите в брой имат няколко уникални характеристики:

  1. Най-евтиният инструмент за плащания на дребно, средната обща цена за транзакция е по-ниска за пари в брой, отколкото за сравними електронни платежни инструменти
  2. Най-важният инструмент за непредвидени плащания в текущата платежна инфраструктура
  3. Той е приобщаващ, тъй като гарантира, че хората, които нямат банкови сметки, имат ограничен достъп до тях или не могат да използват електронни форми на разплащане, все още могат да извършват плащания
  4. Позволява на клиентите да следят по-внимателно своите разходи
  5. Доказано сигурен по отношение на защитите срещу измама/фалшифициране

През април 2001 г. Управителният съвет на ЕЦБ взема решение производството на Евро банкноти да бъде децентрализирано в рамките на една обединена система след първоначалното преминаване към еврото. Ето защо от 2002 г. насам на всяка национална централна банка от еврозоната се разпределя дял от общото годишно производство на Евро банкноти по отношение на определени купюри. Съответната банка поема разходите за производството и разпределение.

През септември 2002 г. Управителният съвет решава да създаде стратегически резерв на Евросистемата. Този резерв е предназначен за използване при извънредни обстоятелства, например когато логистичните запаси в Евросистемата са недостатъчни за покриване на неочаквано повишение на търсенето на евробанкноти, или при внезапно прекъсване на доставките. Логистичният и стратегическият резерв гарантират, че националните централни банки могат да се справят навреме с всякакви промени в търсенето на банкноти, независимо дали търсенето е в еврозоната или извън нея. Логистичният резерв посреща търсенето на банкноти в нормални обстоятелства и има за цел:

  1. да замести негодните(с лошо качество) банкноти, върнати от обращение
  2. да покрие очаквано увеличение на паричната маса в обращение
  3. да посрещне сезонни колебания в търсенето
  4. да оптимизира транспортирането на банкнотите между клоновете на централните банки

По закон право да емитират Евро банкноти имат както ЕЦБ, така и националните централни банки на държавите в еврозоната. На практика само НЦБ физически емитират и изтеглят от обращение евробанкноти (и монети). ЕЦБ не извършва касови услуги и не участва в касови операции. Що се отнася до Евро монетите, законните емитенти са държавите в еврозоната. На равнище еврозона всички въпроси, свързани с монетите, се координират от Европейската комисия.

Задължение на ЕЦБ е да упражнява надзор на дейностите на националните централни банки (НЦБ) и да насърчава по-нататъшното хармонизиране на касовите услуги в еврозоната, докато НЦБ отговарят за функционирането на техните национални системи за разпространение на паричните наличности. НЦБ въвеждат банкноти и монети в обращение чрез банковата система и в по-малка степен чрез мрежата за търговия на дребно. ЕЦБ не може да извършва тези операции, тъй като няма собствени технически отдели (звена за разпространение и за обработка на банкноти, трезори и т.н.)

Европейската централна банка възнамерява да обновява дизайна на банкнотите на всеки седем или осем години. Нова серия, наречена "серия Еуропа", се въвежда в обращение от 2013 г. Първите банкноти от тази серия са от 5 евро и са в обращение от 02 Май 2013 г. Банкнотите от 10 Евро от същата серия са в обращение от 23 Септември 2014 г., а новите 20 Евро- от 26 Ноември 2015г. Банконотата от 50 евро и е въведена в обращение на 4 Април 2017. Новите 100 и 200 евро са в циркулация от 18 Май 2019.

Новите серии включват редица промени, по-специално включването на лицето на митологична принцеса Европа във водния знак и холограмната лента. В новите банкноти са въведени допълнително нови защитни елементи, но основния цвят и основните теми в дизайна остават непроменени.

Новите банкноти, също така отразяват разширяването на Европейския съюз, като всяка страна членка е изобразена върху банкнотите. Първата серия не включват новите членове Кипър и Малта. За първи път, в тази серия е въведена кирилица в резултат от присъединяването на България към Европейския съюз през 2007 година.

Евробанкнотите от първата серия остават законно платежно средство и ще циркулират заедно с банкнотите от новата серия Еуропа.

Ресурси:
European Central Bank
wikipedia.org